середа, 10 липня 2013 р.

Biopolymers and Cell 2013, Vol 29(3)Biopolymers and Cell 2013, Vol 29(3)


C O N T E N T

Jubilee
40 Years of Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine Biopolym. Cell. 2013; 29(3):168
http://biopolymers.org.ua/pdf/en/29/3/168/ 

Reviews
Negrutska V. V., Dubey L. V.Ilchenko M. M.Dubey I. Ya.
Design and study of telomerase inhibitors based on G-quadruplex ligands Biopolym. Cell. 2013; 29(3):169-176

El’skaya A. V., Negrutskii B. S.Shalak V. F.Vislovukh A. A.Vlasenko D. O.Novosylna A. V.Lukash T. O.Veremieva M. V.
Specific features of protein biosynthesis in higher eukaryotes Biopolym. Cell. 2013; 29(3):177-187

Soldatkin A. P., Dzyadevych S. V.Korpan Y. I.Sergeyeva T. A.Arkhypova V. N.Biloivan O. A.Soldatkin O. O.Shkotova L. V.Zinchenko O. A.Peshkova V. M.Saiapina O. Y.Marchenko S. V.El’skaya A. V.
Biosensors. A quarter of a century of R&D experience Biopolym. Cell. 2013; 29(3):188-206

Filonenko V. V.
PI3K/mTOR/S6K signaling pathway – new players and new functional links Biopolym. Cell. 2013; 29(3):207-214

Gordiyuk V. V., Kondratov A. G.Gerashchenko G. V.Kashuba V. I.
Novel epigenetic markers of early epithelial tumor growth and prognosis Biopolym. Cell. 2013; 29(3):215-220

Dmitrenko V. V., Avdieiev S. S.Areshkov P. O.Balynska O. V.Bukreieva T. V.Stepanenko A. A.,Chausovskii T. I.Kavsan V. M.
From reverse transcription to human brain tumors Biopolym. Cell. 2013; 29(3):221-233

Kozyrovska N. O.
Crosstalk between endophytes and a plant host within information-processing networks Biopolym. Cell. 2013; 29(3):234-243

Tsyba L. O., Dergai M. V.Skrypkina I. Ya.Nikolaienko O. V.Dergai O. V.Kropyvko S. V.Novokhatska O. V.Morderer D. Ye.Gryaznova T. A.Gubar O. S.Rynditch A. V.
ITSN protein family: regulation of diversity, role in signalling and pathology Biopolym. Cell. 2013; 29(3):244-251

Немає коментарів:

Дописати коментар