неділя, 15 лютого 2015 р.

Biopolym. Cell. 2014; 30(6)

Biopolymers and Cell 2014 vol 30 iss 6
doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.30.6

Reviews
Golov A. K., Razin S. V., Gavrilov A. A.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):413-425.
 
Shkarina K. A., Cherednyk O. V., Voloschenko I. I., Trembach O. M., Trembach I. O., Khoruzhenko A. I.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):426-435.
 
Structure and Function of Biopolymers
Derevyanchuk M. V., Grabelnyh O. I., Litvinovskaya R. P., Voinikov V. K., Sauchuk A. L., Khripach V. A., Kravets V. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):436-442.
 
Genomics, Transcriptomics and Proteomics
Kotsarenko K. V., Lylo V. V., Ruban T. P., Macewicz L. L., Kornelyuk A. I., Chernykh S. I., Lukash L. L.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):448-453.
 
Molecular and Cell Biotechnologies
Shalak V. F., Vislovukh A. A., Novosylna O. V., Khoruzhenko A. I., Kovalenko M. I., Kolesanova E. F., Egorova E. A., Mishin A. A., Krotevych M. S., Skoroda L. V., Negrutskii B. S.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):454-461.
 
Pyeshkova V. N., Dudchenko O. Y., Soldatkin O. O., Kucherenko I. S., Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Dzyadevych S. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):462-468.
 
Vasyliev R. G., Rodnichenko A. E., Zubov D. A., Rymar S. Y., Gubar O. S., Labunets I. F., Novikova S. N.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):469-476.
 
Biomedicine
Paramonova N., Kupca S., Rumba-Rozenfelde I., Sjakste N., Sjakste T.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):477-480.
 
Short Communications
Morderer D. Ye., Rymarenko O. V., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V.
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):481-484.
 
Chronicle and Information
Biopolym. Cell. 2014; 30(6):485.

Немає коментарів:

Дописати коментар